O mne

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

vedúci podniku

Elena Zenkovich ENGECON
Karpatské námestie 10A,
831 06 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika

IČO: 51 070 049
DIČ: 3120186113

Mám pedagogické, ekonomické a právnické vzdelanie. Študovala som v Petrohrade a v Moskve. Na Moskovskej Štátnej právnickej akadémie som ukončila ašpirantúru a získala som akademický titul kandidáta právnych vied (СSc.). Na Slovensku som študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získala som titul doktor práv (JUDr.). Som odborníčka na legislatívu v oblasti správneho práva, finančného práva. Venujem sa výskumnej a publikačnej činnosti. Mám skúsenosti v oblasti komparatívnej právnej analýzy legislatívy v rôznych krajinách.

Ovládam aktívne slovenský jazyk, ale zároveň by som chcela pracovať so svojím materinským jazykom. Mám za sebou dlhoročné skúsenosti s výučbou, vedením seminárov/konferencií, prekladateľstvom. Ako lektorka na základe svojich publikácií mám rozsiahle skúsenosti v právnej, ekonomickej a finančnej oblasti. Publikovala som viaceré odborné práce (monografie a články vo vedeckých časopisoch) v slovenčine a v ruštine.

Kvalitné preklady z/do ruštinyy

Preklady z/do ruštiny

Moderný prístup k výučbe ruštiny

Výučba ruštiny

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Organizovanie podujatí

Služby

Kvalitné preklady z/do ruštiny

Ponúkam svoje služby prekladateľa z/do slovenského a ruského jazyka a korektúru textov v slovenskom a ruskom jazyku.

Venujem sa najmä prekladu textov z rôznych odborných oblastí: právo, ekonomika, marketing, bankovníctvo, financie, technické dokumentácie, webové stránky.

Pri preklade je dôležité zobraziť význam, používať správne výrazy a vyhnúť sa skresleniu a nepresnostiam.

Poznám zvláštnosti právneho jazyka.

Právny jazyk má svojrázny spôsob vysvetlenia.

Zvláštnosťou prekladu je, že text v pôvodnom jazyku a text prekladu musia správne odrážať osobitosti rôznych právnych systémov.

Ide o preklad právnych textov, ako je preklad z právneho poriadku jedného jazyka do právneho poriadku iného jazyka.

Venujem pozornosť terminológii. Právna terminológia, vrátane jej definícií a významov termínov v rôznych právnych systémoch, bezpochybne patrí medzi zložité aspekty právnej analýzy. Dokonca aj externe identické právne termíny nemajú vždy rovnaký význam pre rôzne jurisdikcie. Napríklad, jedna z kapitol mojej monografie o komparatívnej analýze administratívnej zodpovednosti v strednej Európe a Rusku je venovaná terminológii a jej porozumeniu v rôznych právnych systémoch (vrátane Slovenska).

Pri preklade používam prekladateľské softvérové nástroje (CAT tools).

Moderný prístup k výučbe ruštiny

Ponúkam výučbu a doučovanie ruského jazyka pre všetkých. Mám vlastnú autorskú metodiku vyučovania ruštiny. Samozrejme je to zostavená na základe štandardov „Ruština pre cudzincov“.

V závislosti od účelu výučby robím individuálny program alebo program pre skupinu.

Hlavné časti lekcie sú nasledujúce (60 minút):
Úvodná časť – 5 minút.
Informačná časť (kontrola domácich úloh; nová slovná zásoba; osvojenie nového materiálu) – 15 minút
Praktická časť (vykonanie gramatických cvičení; počúvanie dialógov, textov a diskusia o nich; pozretia sa video-situácií, filmu) – 20 minút.
Herectvo (zábavy; modelovanie situácie) - 15 minút.
Záverečná časť – 5 minút.

Ak ide o biznis kurz, určite ukážem prezentácie s terminológiou a prediskutujem ich. Môj hlavný dôraz je kladený na profesionálnu komunikáciu.

Používam princíp transformácie, pomocou ktorej spoznávam potreby študentov a vytváram dobrú atmosféru pre vyučovanie.
Mali by sme sa učiť s radosťou!

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Poskytujem služby v kultúrno-vzdelávacej sfére.

Mám dlhoročné skúsenosti s organizovaním a vedením konferencií, vedecko-metodických seminárov, tematických stretnutí a workshopov v Rusku aj na Slovensku, tiež v Čechách, v Maďarsku a v Litve.

Hlavné funkcie sú nasledujúce:
− Vypracovanie scenára podujatia (cestovnej mapy)
− Spracovanie programu podujatia
− Výber kvalifikovaných lektorov
− Príprava materiálov a ich dizajn
− Určenie miesta konania a výber technického vybavenia
− Organizácia ubytovania a transferov
− Оrganizácia kultúrnych a výletných programov
− Informačná podpora
− Fotoreportáž
− Registrácia výsledkov podujatia

Podujatia je možné organizovať distančne v závislosti od epidemiologickej situácie.

Cenník - dohodou

Výhody spolupráce

Profesionálne preklady

Prekladám texty v odbore: právo, marketing a financie. Mojim cieľom je kvalitný preklad a spokojnosť klienta.

Vlastná autorská metodika

Mám vlastnú autorskú metodiku vyučovania, ktorá je založená na štandardoch. Používam princíp transformácie, pomocou ktorej spoznávam potreby študentov a vytváram dobrú atmosféru pre výučbu.

20 rokov skúseností

Mám dlhoročné skúsenosti s výučbou, vedením seminárov a prekladateľstvom. Som odborníčka na legislatívu v oblasti správneho práva, finančného práva. Venujem sa výskumnej a publikačnej činnosti. Mám skúsenosti v oblasti komparatívnej právnej analýzy legislatívy v rôznych krajinách.

Cenník

Preklady
(1 800 znakov)
Výučba
Bežné texty - 8 €/NS Cena výučby - 10 - 18 €/hod
Právne texty - 10 €/NS
Vedecké texty - 12 €/NS

Doučovanie môže prebiehať:

Prezenčnou formou - v Bratislave
Online - cez Zoom, Skype

Služby v kultúrno-vzdelávacej sfére:

Cenník - dohodou

Kvalifikácia

Vzdelanie

2013 - 2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - magisterský študijný program, akademický titul Mgr.; rigorózne štúdium, akademický titul doktor práv JUDr.

1998 - 2006 Moskovská Štátna právnická akadémia - občiansko-právna špecializácia; Fakulta správneho práva, akademický titul kandidát právnych vied (СSc.).

1992 - 1993 Peterburská Univerzita ekonomiky a financií, Fakulta Činnosti komerčných bánk.

1982 - 1987 Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena, Priemyselná pedagogická fakulta.

Prax

2017 - doteraz Živnostníčka v organizačnej oblasti, ekonomickej, administratívnej, vedecko-výskumnej, lektorskej, prekladateľskej činnosti.

1998 - 2020 Podpredseda v Odborovej Asociácii registrátorov, transfer-agentov a depozitárov/PARTAD (Moskva).

1996 - 1998 Konzultant v BARENTS GROUP LLC (reprezentácia spoločnosti v Moskve).

1992 - 1996 Vedúci ekonóm v Národnej banke (Petrohrad), Oddelenie pre cenné papiere a investičný trh.

1988 - 1992 Práca v oblasti školstva.

Kontakt

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.
mobil: +421 944 716 908
email: zenkovich@provzdelanie.eu
http://provzdelanie.eu

Elena Zenkovich ENGECON
Karpatské námestie 10A,
831 06 Bratislava - mestská časť Rača,
Slovenská republika
IČO: 51 070 049
DIČ: 3120186113